werkwijze

STARTEN MET EEN BLANCO BLAD. HOEZO?

Jorosoft doet bij uw bedrijfsautomatisatie aan procesbegeleiding en dat mag u letterlijk nemen. Wij vertrekken altijd vanuit uw business logica en processen. Daarom starten we bij onze eerste kennismaking meestal met een blanco blad.

Misschien heeft u binnen uw productieproces al een aantal zaken geautomatiseerd die al heel goed lopen, en deze laten we liefst zo. Wij komen u dus niet noodzakelijk nieuwe systemen, producten of software voorstellen. In de mate van het mogelijke en als dit opportuun is, vertrekken we vanuit uw bestaande software, mits uiteraard de nodige aanpassingen op maat.

werkwijze

VOLLEDIG NIEUW PAKKET OF MODULAIRE AANPAK?

Onze meerwaarde komt vooral tot uiting wanneer we uw specifieke bottlenecks aanpakken. Wij stellen uw processen in vraag, want om uw IT-processen te kunnen begeleiden, moeten we als het ware strategisch met u meedenken.

Het Jorosoft-team gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Voor bottlenecks of toepassingen die niet altijd zo gemakkelijk te realiseren zijn met standaardpakketten, voegen we functies toe, afgestemd op uw productieproces.


Projectmatige aanpakDe eerst stap in de analyse is het bepalen van de key-users en deze mee betrekken in het verdere proces.

Vervolgens bekijken we, samen met u (en uw key-users), uw huidige omgeving en hoe deze geoptimaliseerd kan worden. Hierbij zullen we u op verschillende vlakken ‘challengen’ om zo tot de beste oplossing te komen.

 

Het resultaat van de analyse en is een duidelijk plan van aanpak waarin het project volledig beschreven staat. Hierin staan eveneens de mogelijke pijnpunten en gevaren die in de loop van de ontwikkeling en implementatie kunnen naar boven komen. Eveneens staat beschreven hoe deze punten, op dat moment dat ze zich voordoen, verder moeten worden aangepakt.

Het is op basis van dit plan dat de verdere opvolging van het project zal verlopen.

Eenmaal de analyse is uitgevoerd kan de ontwikkelaar aan de slag. Hij zal op basis van de analyse de nodige tools ontwikkelen om tot het gewenste resultaat te komen. De ontwikkelaar rapporteert hierbij op regelmatige basis aan de project manager (PM) over de vordering van de werken, eventuele issues of mogelijke extra verbeteringen, …

Nadat de ontwikkeling is afgerond worden zowel technische als functionele testen voorzien.

De technische testen gaan dieper in op de ontwikkeling zelf en kijken specifiek naar fouten in de gebruikte code. Deze testen worden uitgevoerd door zowel de ontwikkelaar als de PM.

De functionele testen gaan in op het gebruik van de ontwikkelde tool en dit vanuit een gebruikers standpunt. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar gebruiksgemak, correct verloop van de achterliggende processen, … Deze testen worden uitgevoerd door een interne tester bij Jorosoft en door één (of een aantal) key-users binnen uw organisatie.

Het testen levert mogelijks een aantal fouten en bemerkingen op die vervolgens worden aangepakt. Het kan zijn dat er in deze fase extra bemerkingen van de key-users naar boven komen die vragen om een wijziging van de scope van het project. In dat geval zal de PM ingrijpen en het verdere verloop van het project herbekijken met u.

Elke wijziging in de software vraagt steeds om nieuwe testen. Vandaar dat er een 2de testfase voorzien wordt. Dit om zeker te zijn dat de uitgevoerde wijzigingen correct werden doorgevoerd. Tijdens de 2de testfase worden zowel de technische als functionele testen opnieuw uitgevoerd. Indien nodige worden er vervolgens nog extra testfase voorzien. Dit is afhankelijk van de grote en complexiteit van het project.

Na de testfase en de finale goedkeuring door de key-users wordt de uitrol van de oplossing voorzien. Bij de uitrol zijn steeds de nodige engineers van Jorosoft betrokken kwestie van de nodige resources beschikbaar te hebben.

Ondanks de uitgebreide testfase kunnen we nooit 100% garanderen dat er niet nog kleine ‘fouten’ naar boven komen. Het is van het grootste belang dat deze ‘fouten’ zo snel mogelijk gerapporteerd worden zodat deze kunnen worden rechtgezet. Het zo snel mogelijk aanpakken van eventuele fouten is niet enkel belangrijk voor de consistentie van uw data maar eveneens voor de perceptie van uw medewerkers. Een snelle oplossing van issues zorgt voor een vlottere acceptatie van het nieuwe systeem.

Het afsluiten gebeurt op basis van het door u goedgekeurde plan opgemaakt bij de analyse. De PM zal samen met u de verschillende vereisten overlopen en deze aftoetsen aan de opgeleverde oplossing. Eenmaal het project is afgesloten kan u steeds bij Jorosoft terecht voor verdere support.

De opleiding dient uiteraard niet pas na het afsluiten van het project te gebeuren. Het is echter in functie van het project en de te implementeren oplossing te bekijken wanneer de opleiding best kan voorzien worden. Het opleiden van de gebruikers is een niet te onderschatten onderdeel in het project gezien een degelijke opleiding kan zorgen voor een snellere acceptatie binnen uw onderneming. Het al dan niet voorzien van een opleiding bepaalt dus zeker de mate van het succes van uw project mee.


Vragen?

Heeft u vragen over onze werkwijze of wenst u meer informatie? Wij komen graag bij u langs.

Contacteer ons